Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
 
แผนงาน
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการดำเนินงานประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *แผนอัตรากำลังสามปี
   *แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *รณรงค์ประชาสัมพันธ์
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 1) 5 ก.ค. 2565
ขยะอันตราย (ดู : 8) 24 มิ.ย. 2565
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 12) 23 มิ.ย. 2565
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 24) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศอบต.ลิพัง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 24) 25 พ.ค. 2565
ประกาศอบต.ลิพัง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสารณะในมาตรการเร่งด่วน (ดู : 179) 25 พ.ค. 2565
ประกาศ อบต.ลิพัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 14) 25 พ.ค. 2565
นโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 27) 25 พ.ค. 2565
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 13) 24 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 13) 24 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 10) 24 พ.ค. 2565
การมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 10) 24 พ.ค. 2565
การแต่งตั้งรักษาราชการแทน ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 11) 24 พ.ค. 2565
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 10) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 19) 23 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 20) 17 พ.ค. 2565
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่นปี 2565 (ดู : 52) 11 พ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 41) 27 เม.ย. 2565
การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) (ดู : 32) 4 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ดู : 30) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย-ลำชัน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 19) 31 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 18) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 19) 16 มี.ค. 2565
แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ดู : 51) 21 ก.พ. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 52) 10 ก.พ. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 57) 20 ม.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 17) 19 ม.ค. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2565 (ดู : 47) 18 ม.ค. 2565
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 58) 18 ม.ค. 2565
ได้ซ่อมแซมท่อเมน ม.3. (ดู : 47) 9 ม.ค. 2565
แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้น ในการดำรงชีพแก่ผู้ป่วย โควิด-19 ณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง (ดู : 45) 8 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการขาดน้ำอุปโภคให้แก่ราษฎร (ดู : 47) 8 ม.ค. 2565
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ (ดู : 42) 7 ม.ค. 2565
แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้น ในการดำรงชีพแก่ผู้ป่วย โควิด-19 ณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง (ดู : 42) 6 ม.ค. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 39) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 29) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2565 (ดู : 58) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 102) 18 พ.ย. 2564
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 89) 4 ต.ค. 2564
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 85) 4 ต.ค. 2564
ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 46) 30 ก.ย. 2564
รวมภาพกิจกรรม อบต.ลิพัง มอบถุงยังชัพแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่ทางราชการสั่่งให้กักตัวที่บ้าน (ดู : 90) 30 ก.ย. 2564
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 97) 14 ก.ย. 2564
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 95) 30 ส.ค. 2564
ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า จดได้ที่ไหน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ? (ดู : 88) 19 ส.ค. 2564
QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ดู : 86) 8 ก.ค. 2564
รายงานผลการจัดกิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 14) 31 พ.ค. 2564
ขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตาม คู่มือสำหรับประชาชน. โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ (ดู : 120) 26 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 100) 16 เม.ย. 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเขา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 105) 8 เม.ย. 2564
แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 (ดู : 10) 1 มี.ค. 2564
การแบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายส่วนการคลัง (ดู : 75) 1 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 108) 29 ม.ค. 2564
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการแก้ไขปัญหาทุจริต (ดู : 88) 22 ม.ค. 2564
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 70) 21 ม.ค. 2564
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 71) 21 ม.ค. 2564
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 70) 19 ม.ค. 2564
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 70) 19 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 117) 15 ธ.ค. 2563
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 129) 2 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs