Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ข้อมูลการท่องเที่ยวของ อบต.ลิพัง
 
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
งานบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การบริหารงานทั่วไป
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *รณรงค์ประชาสัมพันธ์
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงาน
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟู คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 33) 1 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ2567 (ดู : 25) 27 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ดู : 22) 24 พ.ย. 2566
การรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ ศ 2566 (ดู : 15) 8 พ.ย. 2566
ขอเชิญประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 (ดู : 15) 7 พ.ย. 2566
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 21) 6 พ.ย. 2566
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วตำบล ช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ดู : 41) 15 ก.ย. 2566
โครงการสานใจสายสัมพันธ์วันครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กอ.รมน.จว.สตูล บ้านเขาไคร ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล (ดู : 43) 11 ก.ย. 2566
ประเด็นชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ดู : 32) 17 ส.ค. 2566
ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นี้ (ดู : 48) 6 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 43) 3 ก.ค. 2566
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด (ดู : 659) 2 มิ.ย. 2566
เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์กีฬาตำบลลิพัง (ดู : 25) 19 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 351) 27 เม.ย. 2566
การรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์ (ดู : 376) 4 เม.ย. 2566
เรื่อง รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 70) 1 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 56) 28 มี.ค. 2566
การติดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ดู : 42) 27 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนการเลือกตั้ง (ดู : 44) 27 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมืองฯ (ดู : 46) 22 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง (ดู : 48) 21 มี.ค. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 50) 7 มี.ค. 2566
ระเบียบสภาฯการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ (ดู : 59) 22 ก.พ. 2566
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 46) 20 ก.พ. 2566
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 107) 17 ม.ค. 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ดู : 108) 17 ม.ค. 2566
เพิกถอนป่าชุมชน ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 (ดู : 43) 13 ม.ค. 2566
ผู้นำทำให้ดู ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 87) 30 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 59) 27 ธ.ค. 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ร่วมแสดงความยินดีแด่ วิทยาลัยการอาชีพประเหลียน ได้รับราวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 64) 27 ธ.ค. 2565
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift olity) (ดู : 60) 27 ธ.ค. 2565
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลิพัง ร่วมกับกำนันตำบลลิพังและสมาชิกสภาตำบลลิพัง ส่งมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนพร้อมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้แก่ศาสนสถานในพื้นที่ตำบลลิพัง ซึ่งได้แก่...วัดทุ่งปาหนัน,วัดเขาติง และสำนักสงฆ์บ้านหินจอก (ดู : 54) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 68) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 69) 16 ธ.ค. 2565
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง นำโดยนายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันรวมพลังเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน (ดู : 60) 9 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 (ดู : 69) 9 ธ.ค. 2565
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน วัดทุ่งปาหนัน ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 69) 6 ธ.ค. 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 57) 28 พ.ย. 2565
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566 (ดู : 69) 28 พ.ย. 2565
1 ธันวาคม วัน เอดส์ โลก (ดู : 73) 23 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 95) 23 พ.ย. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนหมู่ที่ 1-7 (ดู : 13) 20 พ.ย. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 64) 15 พ.ย. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 71) 15 พ.ย. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2566 - 2570 (ดู : 60) 14 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (ดู : 57) 11 พ.ย. 2565
รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 63) 1 พ.ย. 2565
ผลงานการศึกษาเรียนรู้ของถ้ำเขาติง (ดู : 61) 25 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในปีงบประมาณ 2565 (ดู : 47) 10 ต.ค. 2565
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 65) 7 ต.ค. 2565
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 62) 7 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลา (วันหยุดราชการ) (ดู : 27) 4 ต.ค. 2565
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยไม่มีคนดูแลในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ (ดู : 59) 3 ต.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 85) 27 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 102) 13 ก.ย. 2565
รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 (ดู : 80) 30 ส.ค. 2565
รายงานผลโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือออกและโรคติดต่อโดยยุง ปะจำปีงบประมาณ2565 (ดู : 45) 22 ส.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 32) 22 ส.ค. 2565
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (2566-2570) (ดู : 44) 19 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำขนาดเล็กในลำน้ำ ลำคลอง (ดู : 60) 15 ส.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs